Quay về
GCB: Nguyễn Trọng Phát - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Đăng ký mua: 70.000 cổ phần
GCB-01.CBTT | 06/06/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 555.756 CP (tỷ lệ 13,76%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2019.
(Theo HNX.vn)


Top