Quay về
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Đăng ký mua: 50.000 cổ phần
GCB-01.CBTT | 05/06/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 93.376 CP (tỷ lệ 2,31%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/07/2019.

Top