Quay về
Trang chủ

Quyết định thành lập Công ty


Quyết định thành lập Công ty Thương Nghiệp Tổng hợp Bình Định:
Quyết định số 09/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định, ngày 04/01/1993, v/v thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Định. Bấm vào đây để Xem.

Quyết định chuyển Công ty Thương Nghiệp Tổng hợp Bình Định thành Công ty cổ phần:
Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định, ngày 14/05/2001, v/v chuyển Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Định thành Công ty cổ phần, tên gọi là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH. Bấm vào đây để Xem.

Quyết định thay đổi tên Công ty cổ phần Thương mại Bình Định thành Công ty Cổ phần Petec Bình Định:
Quyết định số 98/QĐ-CPTM của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bình Định, ngày 14/04/2007, v/v tăng vốn điều lệ, thay đổi tên công ty và mẫu nhãn thương hiệu, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, và thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp. Bấm vào đây để Xem.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.