Quay về
Lương Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 25.000 CP
GCB-01.CBTT | 04/05/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 303.808 CP (tỷ lệ 7,52%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 328.808 CP (tỷ lệ 8,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/04/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2019.

(hnx.vn)

Top