Quay về
Trang chủ

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Trang chủ | GCB-01.CBTT (27/04/2019)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 5 năm 2019.
 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 2, Quốc Bảo Palace, 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 3. Thành phần tham dự Đại hội:
  • Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/4/2019;
  • Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.
 4. Chương trình Đại hội:
  • Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Thông qua các tờ trình:
(+) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
(+) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
(+) Tờ trình về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019.
(+) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 1. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
  • Hình thức đăng ký:
Thư xin gửi về địa chỉ:         
Phòng Tổ chức - Hành chính _ Công ty Cổ phần PETEC Bình Định,
Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.3823863, Fax: 0256.3823863.
 • Thời hạn đăng ký: Trước 16h ngày 07 tháng 05 năm 2019
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Petec Bình Định: Tải tại đây.
Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!
 
                                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                         Huỳnh Đức Trường
 
(*) Ghi chú: 
 • Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
 • Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty.
(*) Các mẫu đăng ký - ủy quyền: 
 • Cổ đông là cá nhân:
(+) Cổ đông đăng ký tham dự tải mẫu 1A;
(+) Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự tải mẫu 1B;
 • Nhóm cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự tải mẫu 1C;
 • Cổ đông là tổ chức:
(+) Ủy quyền cho 1 người đăng ký tham dự tải mẫu 1D.a;
(+) Ủy quyền cho nhiều người đăng ký tham dự tải mẫu 1D.b;
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.