Quay về
Ngày đăng ký cuối cùng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
GCB-01.CBTT | 10/04/2019Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2019
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
(Theo vsd.vn và hnx.vn)


Top