Quay về
GCB: Nguyễn Văn Phàn - Thành viên BKS - Đã bán 25.000 CP
GCB-01.CBTT | 10/04/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.400 CP (tỷ lệ 0,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.400 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/04/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/04/2019.
(hnx.vn)


Top