Quay về
GCB: Lương Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc - Báo cáo mua 25.000 CP
GCB-01.CBTT | 08/04/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH: Để xem Tải về

Top