Quay về
GCB: Nguyễn Văn Phàn - Thành viên Ban Kiểm Soát - Báo cáo kết quả bán 25.000 CP
GCB-01.CBTT | 08/04/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phàn 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH: Để xem Tải về

Top