Quay về
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHĐCĐ năm 2019
GCB-01.CBTT | 01/04/2019Công ty cổ phần Petec Bình Định đã gởi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019".
THÔNG BÁO
Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Petec Bình Định
- Mã chứng khoán: GCB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019.

Top